รับสอนพิเศษ มัธยม และคอร์สทั่วไป

รับสอนพิเศษ

1.คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

1.1 แบบรายเดือน เดือนละ 3000 บาท

1.2 แบบเหมารวม ม.1-ม.3 คอร์สละ 30000 บาท

ลักษณะของคอร์ส

จะใช้เวลา ทั้งหมด 1 ปี ทบทวน และสอน ความรู้ระดับ ม.1-ม.3 เมื่อครบ 1 ปีจะมีการสอนวนกลับมาที่เดิม

นักเรียนที่จ่ายแบบเหมา ถ้าลืม สามารถเข้าเรียน เพื่อทบทวนฟรี ได้ตลอด เช่น ถ้านักเรียน เริ่มเรียน ตอน ม.๑ พอสอนครบ

๑ ปี จะจบความรู้ ม ๓ พอดี พอนักเรียน ขึ้น ม ๒ ก็สามามารถ กลับมาทบทวน ความรู้ ม.1-ม.3 ได้ฟรี ตลอด จนจบ ม.๓

ซึ่งถูกกว่า การจ่ายรายเดือนมาก ได้เรียน และทบทวนฟรี ๒ ปี

การสอน

จะเป็นการสอน รวม รีวิว ทั้งหมด ตั้งแต่ ม.1-ม.3 เพื่อเน้น ทบทวน ปูพื้นฐาน  หรือ ใช้เป็นความรู้ศึกษาต่อ ในระดับ สูงขึ้นไป

สามารถจ่ายเป็นรายเดือนได้ หรือ จ่ายเหมารวมเป็นคอร์ส (ฟรีทบทวนความรู้ได้ตลอด สำหรับการจ่ายเหมา) แบ่งจ่าย ๒ ครั้ง

หรือจ่ายครั้งเดียว (เริ่ม เรียน กันยายน 2555) เรียน ห้องละไม่เกิน 15 คนเท่านั้น

2.ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3

2.1 แบบรายเดือน เดือนละ 3000 บาท

2.2 แบบเหมารวม ม.1-ม.3 คอร์สละ 30000 บาท

ลักษณะของคอร์ส

จะใช้เวลา ทั้งหมด 1 ปี ทบทวน และสอน ความรู้ระดับ ม.1-ม.3 เมื่อครบ 1 ปีจะมีการสอนวนกลับมาที่เดิม

นักเรียนที่จ่ายแบบเหมา ถ้าลืม สามารถเข้าเรียน เพื่อทบทวนฟรี ได้ตลอด เช่น ถ้านักเรียน เริ่มเรียน ตอน ม.๑ พอสอนครบ

๑ ปี จะจบความรู้ ม ๓ พอดี พอนักเรียน ขึ้น ม ๒ ก็สามามารถ กลับมาทบทวน ความรู้ ม.1-ม.3 ได้ฟรี ตลอด จนจบ ม.๓

ซึ่งถูกกว่า การจ่ายรายเดือนมาก ได้เรียน และทบทวนฟรี ๒ ปี

การสอน

จะเป็นการสอน รวม รีวิว ทั้งหมด ตั้งแต่ ม.1-ม.3 เพื่อเน้น ทบทวน ปูพื้นฐาน  หรือ ใช้เป็นความรู้ศึกษาต่อ ในระดับ สูงขึ้นไป

สามารถจ่ายเป็นรายเดือนได้ หรือ จ่ายเหมารวมเป็นคอร์ส (ฟรีทบทวนความรู้ได้ตลอด สำหรับการจ่ายเหมา) แบ่งจ่าย ๒ ครั้ง

หรือจ่ายครั้งเดียว (เริ่ม เรียน กันยายน 2555) เรียน ห้องละไม่เกิน 15 คนเท่านั้น

 

3.ภาษาอังกฤษ สำหรับ คนที่ทำงาน เตรียมสอบ ToEic

ราคา คอร์ส คอร์สละ 14,900 บาท เรียน ประมาณ ๓ เดือน เฉพาะ เสาร์ อาทิตย์ ประมาณ 60 ชั่วโมง ทบทวน ฟรี ตลอด

เป็น คอร์สสอนเพื่อสอบ โทอิก เหมารวม รับรองผล 600 ++ ทบทวน สอนฟรี จนกว่าจะสอบได้

ลักษณะคอร์ส จะเป็นคอร์ส เรียนวน กลับ มาที่เดิม ทุกๆ ๓ เดือน ผู้เรียน สามารถมาทบทวน ได้ฟรี จนกว่า จะสอบผ่าน

คอร์ส 3 เดือน ฟรีทบทวน จนกว่าจะสอบผ่าน

TOEIC คืออะไร?

TOEIC (Test of English for International Communication ) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ โดยในปี 2008 มีมากกว่า 5 ล้านได้ทดสอบ TOEIC และจากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา คะแนนสอบ TOEIC ได้ช่วยเหลือ องค์กร สถาบันการศึกษา และรัฐบาลทั่วโลก กว่าหลายพันแห่ง ในการรับสมัครและโปรโมทผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมากที่สุด ซึ่งการสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดยEducational Testing Service (ETS)สำหรับในประเทศไทยนั้น  มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมนาต่างประเทศ  ปัจจุบัน TOEIC มีการสอบสองรูปแบบคือ

1.TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) และ
2.TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการฟัง) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่

โดย ในประเทศไทย มีการสอบเฉพาะแบบ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการพูด) ซึ่งเป็นแบบทดสอบซึ่งสามารถวัดทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้ จริง ทั้งด้านการฟังและการอ่านคะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน

 

รูปแบบการสอบ TOEIC (Listening and Reading Test)

ปัจจุบัน การสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การพูด (Reading) จำนวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ  คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที ผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถาม และการสนทนาสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย  ดังนี้
1.Part 1: Photographs  10 ข้อ Part 2: Question-Response  30 ข้อ Part 3: Conversations  30 ข้อ
2.Part 4: Short Talks 30 ข้อ

2.การ อ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน  เวลา 75 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย  ดังนี้
1.Part 5: Incomplete Sentences  40 ข้อ Part 6: Text Completion  12 ข้อ
2.Part 7: Reading Comprehension  48 ข้อ

คะแนน TOEIC เท่าไรถึงจะผ่าน

คะแนน ของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยแบ่ง
– การฟัง Listening               5-495 คะแนน
– การอ่าน Reading               5-495 คะแนน

คะแนน โทอิคมาตรฐาน ที่ทุกสายการบินต้องการจะอยู่ที่ 550 คะแนนขึ้นไป (บางสายการบินอาจต้องการเพียง 500 คะแนน) ดังนั้นถ้าทำคะแนนสอบได้ 600 คะแนนขึ้นไป ก็สบายใจได้

 

การสมัครสอบ TOEIC  ขั้นตอนการสมัครสอบ TOEIC

  • เตรียม ค่าสอบ TOEIC 1,500 บาท (Redesigned TOEIC) เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้วก็ได้ สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ ตึก BB หรือโทรไปจองที่นั่งสอบก็ได้ที่ โทร 02-260 7061 , 02 664 3131 เปิดสอบสองช่วงคือ เช้า 09.00 น.-12.00 น. และบ่าย 13.00น.-16.00 น.  เปิดสอบทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • แนะนำให้ไปสอบช่วงเช้าเพราะคนไม่เยอะ แต่ถ้าสอบบ่ายแนะนำให้โทรไปจองก่อน


สถานที่รับสมัครสอบ

TOEIC Services Suite ศูนย์สอบกรุงเทพ
อาคาร BB Building, 1907 ชั้น 19
54  ถนน อโศก  สุขุมวิท
โทร  02-260 7061, 02-664 3131การทราบผลสอบ TOEIC

  • ถ้า ไปสอบวันจันทร์ถึงวันพฤหัส สามารถรับผลสอบได้ในวันรุ่งขึ้นตั้งแต่ 10.00น.เป็นต้นไป หากสอบในวันศุกร์หรือเสาร์ รับผลสอบได้วันอังคาร 10.00 น.เป็นต้นไปเช่นกัน
  • หากไม่สะดวกที่จะไปรับผลสอบที่อาคาร BB ก็ไม่ต้องห่วง เพราะมีบริการส่งผลสอบถึงที่บ้านทาง ems โดยทางศูนย์คิดค่าบริการ 30 บาทเท่านั้น

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEIC

ผลสอบ TOEIC มีอายุกี่ปี
ผล สอบ TOEIC สามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบหลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันสอบ บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุข้อปฏิบัติในการสอบ

  1. จะไม่อนุญาตให้เข้า สอบ หลังจากที่ได้แจกข้อสอบแล้ว หนังสือ พจนานุกรม เอกสาร บันทึก ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การฟังการบันทึก หรืออุปกรณ์ การถ่ายภาพ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบกระดาษทุกชนิด จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบคุณไม่สามารถทำเครื่องหมาย หรือขีดเส้นใต้ในข้อสอบ ในการออกจากห้องสอบ คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุมก่อน ซึ่งจะไม่มีการชดเชยเวลาให้
  2. เมื่อสอบเสร็จจะต้องคืนข้อสอบ และกระดาษคำตอบ หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับผลสอบ
    – บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
    – ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC

 

ที่มา: ETS (Educational Testing Service)

 

4.คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

5.ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6

6.ฟิสิกส์ ม.4-ม.6

7.เคมี ม.4-ม.6

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: